De oprichting van de "Vogelwacht Balk & Omstreken"

De huidige "Vogelwacht Balk & Omstreken" is ontstaan op initiatief van de heer L. Duyff, die op 29 september 1943 de heer A. van der Most van Spijk, hoofdcontroleur van de Vogelwacht 1936, uit Haarlem had uitgenodigd om te Harich een lezing te houden over "Vogels en Vogelbescherming". Deze lezing was er speciaal op gericht om propaganda te maken voor de vogelbescherming met het oog op de veelvuldige stroperij, vooral eetbare vogeleieren, dat in die tijd erg toenam.
De heer Duyff vond al spoedig in zijn naaste omgeving mensen die hun medewerking wilden verlenen. En op deze manier werd op 6 oktober 1943 overgegaan tot het oprichten van een zogenaamde Vogelbeschermingwacht onder toezicht van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels, waarvoor hier in Gaasterland een ruim arbeidersveld open lag. Deze Vogelbeschermingwacht had toen nog ten doel de Vogelbescherming te bevorderen, de vogels in de winter door voedering te helpen, hun gelegenheid te geven tot nestelen door het ophangen van nestkasten, broedresultaten op te nemen en jonge vogels te ringen. Deze doelstellingen zijn in de loop van de jaren ietwat aangepast, de Vogelwacht Balk & Omstreken stelt zich nu ten doel de instandhouding en voor zover mogelijk uitbreiding van de flora en fauna en avifauna in het bijzonder. De vereniging tracht haar doel te bereiken door
 

  • Het lidmaatschap te verwerven van de "Bond van Friesche Vogelbeschermingwachten", gevestigd te Leeuwarden.
  • Het bestuderen van de voorwaarden, waaraan het landschap moet voldoen om een goede vogelstand te doen blijven voortbestaan
  • Het bestuderen van de wijzigingen in het landschap, die de vogelstand ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden
  • Het bevorderen van de vogelbescherming en de vogelverzorging om te trachten de nadelen, veroorzaakt door het opdringen van de cultuur, zo goed mogelijk te ondervangen.
  • Het bevorderen en uitoefenen van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake vogelbescherming.
  • Het verbreiden van de natuurbeschermingsgedachte door het houden van bijeenkomsten over natuurbescherming en ontspanning in de natuur en het uitgeven van geschriften om bekendheid te geven aan bemoeiingen van de vereniging.
  • Het vertrekken van advies en het verrichten van voor- en nazorg in het werkgebied van de vereniging ten aanzien van het eieren zoeken en de jacht, één en ander in overleg met betrokken veehouders of landgebruikers.
  • Het verstrekken van advies aan instanties die met landschapswijzingen en milieubeheer te maken hebben.
  • Het overeenkomstig haar doelstellingen behartigen van de belangen van de vereniging en haar leden bij de overheid, corporaties en particulieren.
  • Het samenwerken met andere verenigingen in instellingen op het gebeid van de vogel-, natuur- en landschapsbescherming, wanneer zulks wenselijk is in verband met het gestelde doel.

Allereerst werd een propaganda-etalage gemaakt, waarvoor de heer Stegenga te Balk ons belangloos de daarvoor benodigde ruimte afstond. In Oudemirdum vonden we de heer Van der Veen hiertoe bereid, we etaleerden doeltreffende modellen voor nestkasten, goede vogellectuur, wintervoedering en verschillende prachtige vogel- en natuuropnamen van de heer J.P. Strijbos. Door papierschaarste konden we geen informatie aan de inmiddels gewonnen donateurs verschaffen.
Door een erg zachte winter hadden de gevederde vrienden geen hulp in de vorm van voer of drinkwater nodig. Twee medewerkers, De Vries en Visser, werden aangesteld als Controleur-Vogelwet 1936 en werden daarmee in staat gesteld de vernielzucht te straffen. De vereniging bevond zich in een ongunstige periode om de productie van nestkasten op gang te brengen, dit werd opgelost door de burgemeester die een aantal blokken berkenstammen aan de vereniging gaf waarvan 25 nieuwe nestkasten uit vervaardigd konden worden. Ook de moeilijkheden die er waren bij het aanbrengen van waterdichte dakbedekking werden overwonnen. Door "it Fryske Gea" werd de opdracht gegeven tot het controleren van de nestkasten in het Rijsterbos. Op 2 maart kwam de heer Van der Most van Spijk opnieuw in Balk en hield een lezing voor de leerlingen van de Chr. Lagere Landbouwschool. Deze lezing werd door de heer De Ruiter mogelijk gemaakt door zijn beschikbaarstelling van een schoollokaal en zijn projectielantaarn. De heren Duyff en Visser kregen de Vogelvergunning F waardoor zij verscheidende jonge en oude vogels te ringen. Opnieuw werden twee medewerkers, nu de gebroeders Verf, als Controleur-Vogelwet 1936 aangesteld.

In het komende jaar, 1944-1945, hopen we meer leden en donateurs te winnen, hetgeen een vermeerdering van de inkomsten betekent en daarmee uitbreiding van de werkzaamheden.


(Overgenomen uit het jaarverslag 1943-1944 van de Vogelbeschermingswacht "Gaasterland".)

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode